Rules of the Association

Olemme sitoutuneet toimimaan Kilpailulainsäädännön määrittelemien hyvien käytäntöjen mukaan. https://www.kkv.fi/kilpailuasiat/toimialayhdistykset/

Yhdistyksen säännöt (The rules of the association, in Finnish)
Oppimisteknologia ry – Edtech Finland

 

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

 

Yhdistyksen nimi on Oppimisteknologia ry (jäljempänä Yhdistys), josta voidaan käyttää englanninkielistä nimeä Edtech Finland. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

 

2 § Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot

 

Yhdistys on Oppimisteknologian alan toimialayhteisö ja sen tarkoituksena on edustaa yhteisöönsä kuuluvia yrityksiä sekä valvoa niiden yhteisiä etuja. 

 

Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan 

 

 • toimimalla jäsenistönsä ja alan muiden toimijoiden yhteistyön ja toiminnan kehittämisen paikkana
 • valvomalla Oppimisteknologian toimialan etuja tavoitteena alan toimintaedellytysten parantaminen
 • antamalla viranomaisille lausuntoja oppimista ja oppimisteknologia-alaa koskevissa kysymyksissä
 • opastamalla ja neuvomalla yhteisönsä yrityksiä niiden asioidessa viranomaisten kanssa huomioimalla alan erityispiirteet
 • edistämällä jäsentensä kasvua, kannattavuutta ja kansainvälistymistä sekä toimintaa tarjoamalla niille palveluja mm. yhteisten näyttelypaikkojen (Educa jne.), koulutusten, selvitysten ja tilastojen muodossa
 • edistämällä viestinnällä toimialan, yritysten ja yhdistyksen tunnettuutta

 

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun taloudellisen hyödyn hankkiminen, eikä sen toiminta saa muutenkaan muodostua pääasiassa liiketoiminnaksi.

 

3 § Yhdistyksen toimintaan osallistuminen

 

Yhdistyksellä voi olla varsinaisia jäseniä ja kannatusjäseniä. 

 

Varsinaisiksi jäseniksi Yhdistyksen hallitus voi hyväksyä hyvämaineisiksi tunnettuja yksityisomisteisia suomalaisia oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka harjoittavat Oppimisteknologian alaan liittyvää liiketoimintaa ja joilla on y-tunnus.

 

Kannatusjäseneksi Yhdistyksen hallitus voi hyväksyä oikeuskelpoisia yhteisöjä sekä hyvämaineisia henkilöitä, jotka haluavat tukea Yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Hallitus voi päättää kannatusjäsenyyden muista kriteereistä.

 

4 § Yhdistyksestä eroaminen ja erottaminen

 

Jos jäsenen haluaa erota Yhdistyksestä, sen tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti hallitukselle. Ero tulee voimaan eroilmoitusta seuraavan kesä- tai joulukuun viimeisenä päivänä. Eronneen jäsenen on suoritettava sääntöjen mukaiset maksut jäsenyyden päättymispäivään asti. 

 

Jäsen, jonka toiminta on lakannut tai joka muistutuksesta huolimatta ei suorita sääntöjen mukaisia maksujaan, voidaan hallituksen päätöksellä erottaa Yhdistyksestä. Hallituksen ehdotuksesta voidaan jäsen erottaa Yhdistyksestä, jos vähintään kolme neljäsosaa (3/4) Yhdistyksen kokouksessa äänestyksessä annetuista äänistä kannattaa ehdotusta. 

 

Yhdistyksestä eronnut tai erotettu jäsen ei ole oikeutettu saamaan takaisin Yhdistykselle suorittamiaan maksuja, eikä sillä ole osuutta Yhdistyksen varoihin. 

 

5 § Yhdistyksen toiminnan rahoittaminen 

 

Yhdistyksen toiminta rahoitetaan 

 

 • jäsen- ja liittymismaksuilla 
 • lisäpalveluista perittävillä maksuilla 
 • muilla, kuten sijoituksilla, tuilla, avustuksilla ja lahjoituksilla 

 

Yhdistyksen kokous päättää jäsen- ja liittymismaksuista ja niiden perusteista. 

 

Jäsenen on tarvittaessa vuosittain hallituksen määräämän ajan kuluessa annettava Yhdistykselle maksujen määräämistä varten tarpeelliset tiedot. 

 

Hallitus päättää maksujen suorittamisen ajasta ja tavasta. 

 

6 § Yhdistyksen kokoukset 

 

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään huhti-kesäkuussa ja syyskokous loka-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä. 

 

Ylimääräinen kokous pidetään, milloin hallitus pitää sitä tarpeellisena tai jos vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä määrättyä tarkoitusta varten kirjallisesti pyytää tai jos yhdistyksen kokous niin päättää. 

 

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 

 1. Avaus
 2. Puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja tarvittaessa kahden ääntenlaskijan valinta
 3. Päätösvaltaisuuden toteaminen
 4. Työjärjestyksen hyväksyminen
 5. Tilinpäätöksen, vuosikertomuksen ja tilintarkastajien lausunnon esittäminen
 6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. Toimintasuunnitelman vahvistaminen kuluvalle vuodelle
 8. Muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Avaus
 2. Puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja tarvittaessa kahden ääntenlaskijan valinta
 3. Päätösvaltaisuuden toteaminen
 4. Työjärjestyksen hyväksyminen
 5. Yhdistyksen talousarvion ja maksujen vahvistaminen seuraavalle kalenterivuodelle
 6. Hallituksen jäsenten valinta
 7. Yhden tai kahden tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta
 8. Muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 

Mikäli jäsen haluaa saada jonkin asian Yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 

Kutsu Yhdistyksen kokouksiin on toimitettava jäsenille postitse tai sähköpostitse vähintään kymmenen (10) päivää ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava kokouksen käsiteltäviksi esitetyt asiat. Muita kysymyksiä ei käsitellä kokouksessa. 

 

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä tai laissa ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä.

 

Äänestyksessä varsinaisella jäsenellä joka on maksanut jäsenmaksun ennen päätösvaltaista kokousta, on yksi ääni. Kannatusjäsenillä ei ole äänioikeutta. 

 

Äänestys suoritetaan vaadittaessa suljetuin lipuin. 

 

Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi henkilövalinnoissa ja suljetussa lippuäänestyksessä arpa. 

 

7 § Yhdistyksen hallitus

 

Yhdistyksen asioita hoitaa Yhdistyksen kokouksessa valittu hallitus, johon kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä. Ylimääräinen Yhdistyksen kokous on järjestettävä hallituksen täydentämiseksi, mikäli hallituksen jäsenten määrä laskee alle neljän (4).

 

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

 

Hallituksen tehtävänä on mm. 

 

 • seurata kehitystä Yhdistyksen toimialalla sekä ryhtyä Yhdistyksen tarkoitusperiä edistäviin toimenpiteisiin 
 • käsitellä jäsenhakemukset ja eroilmoitukset
 • erottaa jäsen, joka on jättänyt sääntömääräiset maksunsa suorittamatta 
 • järjestää Yhdistyksen toiminta ja hallinto 
 • hoitaa ja hallita Yhdistyksen taloutta ja omaisuutta
 • kutsua Yhdistyksen kokous koolle ja valmistella kokouksessa käsiteltävät asiat
 • esittää Yhdistyksen kokoukselle kertomus yhdistyksen toiminnasta edelliseltä kalenterivuodelta
 • laatia seuraavalle kalenterivuodelle talousarvio 
 • huolehtia Yhdistyksen kokouksen päätösten toimeenpanosta
 • valvoa näiden sääntöjen noudattamista

 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan määrääminä aikoina tai kun vähintään kaksi (2) hallituksen jäsentä sitä heiltä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna vähintään puolet hallituksen jäsenistä on läsnä.

 

Hallituksen toimikausi on valintaa seuraava kalenterivuosi (paitsi perustamisvuonna toimikausi on perustamisvuosi).

 

8 § Yhdistyksen tilinpäätös

 

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Ensimmäinen pidennetty tilikausi päättyy vuoden 2020 lopussa. 

 

9 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

 

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai kaksi (2) hallituksen jäsentä yhdessä tai ne toimihenkilöt, jotka hallitus erikseen valtuuttaa. 

 

10 § Sääntöjen muutos

 

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta tehdään Yhdistyksen kokouksessa kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. 

 

11 § Yhdistyksen purkaminen

 

Yhdistyksen purkamista tarkoittavaan päätökseen vaaditaan kolmen neljäsosan (3/4) enemmistö annetuista äänistä kahdessa (2) perättäisessä Yhdistyksen kokouksessa, jotka pidetään vähintään yhden (1) kuukauden väliajoin. 

 

Jos Yhdistys päätetään purkaa, on sen varat käytettävä johonkin Yhdistyksen toimintaa lähellä olevaan yleishyödylliseen tarkoitukseen sen mukaan kuin Yhdistyksen viimeinen kokous päättää. 

Contact information

Heini Karppinen, CEO

heini (@) edtechfinland.com

+358 40 755 1803

Do you have questions about membership? Leave a message and we will be in touch